2020

 

WIJM gedeeltelijke opening seizoen 2020;

lees de email hierover

 
 

Wijzigingen huishoudelijk regelement

 

Wijzigingen huishoudelijk regelement

Geplaatst op 20-02-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Joke Bloks

De statuten van de “Watersportvereniging IJzeren Man” (WIJM) bieden in artikel 21 de mogelijkheid aan de algemene ledenvergadering (ALV) om bij reglement nadere regels te geven omtrent alle onderwerpen waarvan regeling als gewenst voorkomt. Op basis van artikel 21 wordt dit reglement door de algemene ledenvergadering van 15 januari 2019 als hieronder vastgesteld. 

1. Algemeen. 

Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) is van toepassing in en rond de haven van de WIJM, gelegen aan Boslaan 47 te Vught. De haven is eigendom van de gemeente Vught die de beheerstaken opgedragen heeft aan Stichting Omnisportaccomodaties  IJzeren Man (Stichting Omnisport). De tussen het bestuur en (Stichting Omnisport) afgesloten overeenkomst en het overkoepelende huishoudelijk reglement zullen onverbrekelijk deel uitmaken van dit reglement.  

2. Haven en introducés. 

Onder haven wordt verstaan de bij de WIJM in gebruik en beheer zijnde haven bestaande uit wateren en terreinen, inclusief de steigers, oevers, wegen, bebouwing en andere constructies. Het beheer van de haven en al hetgeen daarover in dit huishoudelijk reglement wordt beschreven, berust bij het bestuur. Toegang tot de haven hebben leden van de WIJM en hun introducés.  
Elk hoofdlid mag per kalender seizoen een vijftal introducees meenemen, die in het surveillance boek dienen te worden ingeschreven. Het aantal introducés per dag per aanwezig hoofdlid is gemaximeerd op twee, en per aanwezig gezinslid (vanaf 18 jaar) op één. Het hoofdlid is in elk opzicht verantwoordelijk voor het gedrag van de introducee. Op het einde van het seizoen kan op basis van naheffing het aantal extra introducés, meer dan vijf, in rekening worden gebracht bij het betreffende hoofdlid. Dit tegen tarieven, die op de website staan vermeld 
Het niet toegestaan om via het haventerrein op het recreatiepark IJM te komen, dus ook niet voor het halen van een snack of gebruikmaking van de duikplank o.i.d. 

3. Havencommissaris. 

Het bestuur wijst uit haar midden een lid aan dat specifiek belast is (als havencommissaris) met al hetgeen op de haven betrekking heeft, conform de bepalingen in het huishoudelijk reglement. Hij wijst ligplaatsen toe aan alle leden. Hij is bevoegd, waar nodig voor een goede orde in de haven, ruiling van ligplaatsen aan te geven. Iedereen die zich in de haven bevindt, dient de aanwijzingen van de havencommissaris op te volgen. 

4. Lidmaatschap. 

In aanvulling op hetgeen in de statuten is opgenomen ten aanzien van het lidmaatschap, wordt het volgende bepaald: Aanvraag van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, door middel van een WIJM-inschrijfformulier via de officiële website (www.wijm.nl). Men kan individueel- of gezinslid worden. Hoofdleden dienen in het bezit te zijn van een vaartuig. De gezinsleden dienen wel op hetzelfde adres te wonen. Bij elk lidmaatschap wordt tenminste een (1) hoofdlidmaatschap aangegaan. Leden dienen te allen tijde hun geldig lidmaatschapsbewijs op verzoek te kunnen tonen aan de surveillanten of bestuursleden van de WIJM als daar om wordt gevraagd.  

5. Sleutel looppoort. 

Alle hoofdleden dienen een vaartuig te hebben. Alle hoofdleden krijgen tegen betaling van sleutelgeld de beschikking over een sleutel voor de looppoort. Hiervoor dient een eenmalige borgsom betaald te worden. Er wordt slechts één sleutel per gezin verstrekt en indien er geen vaartuig meer op de haven ligt, dient de sleutel te worden ingeleverd. Alleen meerderjarige leden  mogen voor zichzelf en voor gezinsleden gebruik van de sleutel maken. De sleutel is lid- en gezin gebonden. Misbruik van de sleutel betekent dat de sleutel per direct door een bestuurslid kan worden ingenomen en niet meer aan het betreffende lid/gezin zal worden toegewezen, tenzij het bestuur anders beslist. Indien de sleutel wordt ingenomen vindt geen restitutie van de sleutelborg plaats. 

Het is de leden niet toegestaan niet-leden via het looppoortje toegang tot de haven te verschaffen, tenzij als introducé zoals eerder omschreven. Nadrukkelijk benoemen wij hierbij het door jeugdige leden binnenlaten van (groepen) vrienden onder het mom die (later) in te schrijven als introducee. Dit is niet toegestaan. 

Indien een lid/gezin in het bezit van een sleutel is, dient deze sleutel, bij het beëindigen van het lidmaatschap ingeleverd te worden, waarna restitutie van de borgsom plaatsvindt. 

6. Surveillance. 

Alle hoofdleden dienen als tegenprestatie jaarlijks een dag (in het weekeinde, vakanties, een erkende feestdag of op een woensdagmiddag) op de haven te surveillerenmet uitzondering van ere-ledenbestuursleden en vaste commissieleden m.u.v. de kluscommisie, die hiervan zijn vrijgesteldHiervoor wordt een rooster gemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de voorkeursdata van de leden. De surveillance vindt plaats van 10.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur ’s middags en op woensdagmiddagen (buiten de vakanties) van 13.00 uur tot 18.00 uur.Tevens vind er surveillance  plaats van 18.00 tot 22.00 .Indien een lid op de dag dat hij voor de surveillance is ingedeeld, onverhoopt verhinderd is, dient dit lid zelf voor vervanging te zorgen, bv. door het ruilen van een surveillancedienst. Het surveillancerooster is terug te vinden op de website www.wijm.nl. Het ruilen van een surveillancedienst dient aan het secretariaat van de WIJM gemeld te worden. De gegevens van het secretariaat staan eveneens op de website van de WIJM vermeld. Omdat het vinden van vervangers lastig kan zijn is een lijst van surveillance-vrijwilligers opgesteld die tegen een vergoeding van 40 euro een extra surveillance willen draaien; dit wordt onderling afgerekend 

Niet duidelijk uitvoeren van de surveillance (te controleren door de in de surveillance agenda aangegeven tijden van aankomst en vertrek en de uitgevoerde activiteiten) leidt tot een te betalen bedrag van 50 euro dat door de penningmeester zal worden gefactureerd. Het bestuur zal op de eerstvolgende ALV na het betreffende seizoen besluiten wat de bestemming wordt van de hiermee ontvangen gelden in de clubkas. 

De surveillancetaken bestaan uit:  

 1. het controleren van iedereen die toegang wil hebben tot het haventerrein en hierbij te controleren op een geldiglidmaatschapskaart; 
 1. het erop toezien dat de namen van introducés in het surveillance boek worden genoteerd; 
 1. aanwezigen die geen lid zijn noch passen binnen de afspraken over introducés (zie hoofdstuk 2: Haven) verzoeken het terrein te verlaten, 
 1. het toezien op het gebruik van de sleutel van de toegangspoort door minderjarige leden. Dit is niet toegestaan; 
 1. het erop toezien dat de looppoort niet open blijft staan; 
 1. het gesloten houden van de grote poort voor het halen en brengen van boten; 
 1. het inroepen van bijstand (professionele hulpdiensten, politie ambulance, brandweer) bij ongeregeldheden en/of ongewenste bezoekers; 
 1. het in orde houden van haventerrein, terras en clubhuis, waaronder ook ramen wassen/zemen en vegen van het clubhuis en de overkapping; 
 1. het schoonhouden en schoonmaken van de toiletten en douches van het verenigingsgebouw en het terras vegen en onkruidvrij houden;. 
 1. opruimen van vuilnis en leegmaken van de vuilnisbakken in de container; 
 1. bij vertrek als laatste controleren of de deuren van clubhuisje, verenigingsgebouw en looppoort op slot gedraaid zijn en niet slechts dichtgevallen. 

 

De presentie dient door de surveillant afgetekend te worden (aankomst en vertrektijd, evt. vervanger en uitgevoerde activiteiten) in de clubagenda die op tafel ligt in het kleine clubhuis. 

Bij het niet in goede orde uitvoeren van de surveillancetaken is het bestuur, conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, gerechtigd tot het invorderen van de sleutel. Uitzondering hierop is de situatie waarin activiteiten uitgevoerd zijn die in de plaats van de surveillancetaak kunnen komen, dit (ook voor leden van de kluscommissie) ter beoordeling van de havenmeester en onder voorbehoud dat er voldoende hoofdleden zijn om de voor surveillance bedoelde dagen te vullen.  

7. Ligplaatsen. 

Ligplaatsen worden jaarlijks toegewezen. Er bestaat geen voorkeursrecht op bepaalde ligplaatsen. Het seizoen loopt van 1 april tot 1 november. Voor het brengen en halen van vaartuigen aan het begin en het einde van het seizoen wordt een aantal data per email en op de website www.wijm.nl gepubliceerd. Buiten deze data is het slechts na afspraak met één van de bestuursleden mogelijk om eventueel op woensdagavond een vaartuig te brengen of op te halen. Ligplaatsen mogen niet onder- of doorverhuurd worden. De rechten kunnen ook niet in combinatie met een vaartuig worden verkocht. Bij verkoop van een vaartuig, waarbij geen ander vaartuig in de plaats komt, volgt geen restitutie van liggelden. Indien voor vaartuigen geen ligplaats beschikbaar is, wordt het vaartuig op een wachtlijst geplaatst. 

8. Vaartuigen. 

Elk hoofdlid wordt geacht een vaartuig te bezitten en dat vaartuig moet voorzien zijn van een geldige ligplaatssticker voor het lopende seizoen, zoals die door de vereniging wordt verstrekt. Deze sticker moet bij de zeilboten goed zichtbaar op de spiegel of de mast van het vaartuig geplakt worden. Bij een surfplank en kano moet de sticker op de bovenzijde geplakt worden. De vaartuigen, inclusief dekzeilen en landvasten, dienen in goede staat van onderhoud te zijn en gehouden te worden. De havencommissaris is bevoegd om slecht onderhouden vaartuigen de toegang tot de haven te ontzeggen en te laten verwijderen. Elk vaartuig dat op de haven aanwezig is, moet door de eigenaar minimaal tegen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd te zijn. Iedere eigenaar is verplicht ervoor te zorgen dat zijn vaartuig onder alle omstandigheden deugdelijk ligt afgemeerd, zodat het vrij blijft van andere vaartuigen, de steigers en steigerpalen. Is het voor het ontmeren noodzakelijk de landvasten van andere vaartuigen los te maken, is men verplicht deze weer deugdelijk te bevestigen. Elk vaartuig moet voorzien zijn van voldoende stootwillen om te voorkomen dat er schade ontstaat aan andere vaartuigen, de steiger of delen daarvan. Indien het vaartuig daaraan niet voldoetheeft het bestuur het recht het lidmaatschap op te zeggen. 

9. Trailers. 

Het is de leden toegestaan om, gedurende het seizoen, een trailer te stallen op het haventerrein. Dit geschiedt voor rekening en risico van de eigenaar. De havencommissaris bepaalt de plaats binnen de daarvoor bestemde ruimten (achter het botenhuis of op het daarvoor aangewezen gedeelte aan de linker-hek-kant van het terrein), wijze- en de volgorde van plaatsing. De trailer dient te zijn voorzien van de naam, adres, en woonplaats van de eigenaar. Wanneer de parkings vol zijn geeft de havenmeester aan dat de eigenaar de trailer buiten het terrein van WIJM zal moeten parkeren. 

10. Veiligheid en milieu. 

Het verrichten van onderhoud en reparaties mogen alleen als er geen milieuschade ontstaat. De werkzaamheden mogen de andere leden niet hinderen in het uitoefenen van hun hobby en er mag geen schade ontstaan aan boten of goederen van anderen. Aanwijzingen van de havencommissaris moeten terstond opgevolgd worden. Vuilnis dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. Fietsen en bromfietsen mogen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen worden gestald. Auto’s kunnen voor het in- en uitladen voor de rolpoort stoppen, doch moeten daarna op het parkeerterrein van het recreatiepark IJM parkeren. 

De door motoren aangedreven boten van WIJM worden slechts bestuurd door leden die in het bezit zijn van “Klein Vaarbewijs 1”; hiervan kan alleen in geval van nood worden afgeweken.  

Deze boten worden niet gebruikt voor plezierritjes zoals bijvoorbeeld na een optimistentraining. 

Met deze boten wordt niet sneller gevaren dan nodig is. 

Het is verboden op het haventerrein: 

 1. open vuur te maken dan wel op andere wijze gevaar te veroorzaken voor ontploffing en brand, hieronder verstaan wij ook het gebruik van een Barbecue. 
 1. drinkwater te gebruiken om vaartuigen te reinigen, 
 1. steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren, 
 1. huisdieren (zoals honden) mee op de haven te nemen, 
 1. geluidsoverlast te veroorzaken met bijvoorbeeld radio’s, bromfietsen en motoren. 

 

11. Publicatieborden. 

Leden kunnen alleen advertenties met betrekking tot aan- en verkoop van vaartuigen op het rechter gedeelte van het grote publicatiebord ophangen. Op het kleine publicatiebord (aan het clubhuis) is informatie te vinden over wedstrijden, mededelingen van het bestuur en het ligplaatsenoverzicht. 

12. Clubhuis. 

In het clubhuis is een beperkte hoeveelheid serviesgoed. Indien leden hier gebruik van maken, moet dit na gebruik door de gebruiker worden afgewassen, afgedroogd en opgeborgen worden. Het is nadrukkelijk verboden glas- en of aardewerk mee te nemen buiten het clubhuis dan wel overkapping. Het clubhuis is geen opslagplaats. Er mogen geen zeiluitrustingen en/of andere materialen opgeslagen worden. In het clubhuis is een algeheel rookverbod van toepassing. 

13. Bijzondere bepalingen. 

 1. de WIJM is niet aansprakelijk voor letsel, toegebracht aan personen, direct of indirect, door welke oorzaak dan ook, 
 1. de WIJM is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, ontstaan door gebruik van verenigingsmaterialen door leden, 
 1. de WIJM is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal, 
 1. iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door betrokkene of zijn vaartuig, of trailer veroorzaakte schade aan de haven, eigendommen van de WIJM of van derden en leden. 

14. Slotbepalingen. 

 1. indien een geschil ontstaat over de toepassing van bepalingen in het huishoudelijk reglement, kan een lid in beroep gaan bij het bestuur. Een bestuursbesluit inzake een beroep is bindend, 
 1. bij het niet nakomen van de bepalingen van dit reglement kan het bestuur de maatregelen nemen die volgens de statuten in de rede liggen, 
 1. in de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is het bestuur, conform de statuten bevoegd, 
 1. wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na een voorstel van het bestuur aan en goedkeuring door de algemene ledenvergadering, 
 1. dit reglement treedt in werking met ingang van de dag volgend op de algemene ledenvergadering waarin het reglement is vastgesteld. 

   

 


 
 

KOMENDE ACTIVITEITEN

11-09-2021
Heeg Weekend

12-09-2021
Heeg Weekend

19-09-2021 - 10:00 - 16:0)
51e Oude Zakken Race

 

ACTUEEL WEER

Zwaar bewolkt en 0° C met windkracht 0
 

FACEBOOK

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 
 

© 2021  Watersportvereniging IJzeren Man | Disclaimer